ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • วันสหกรณ์นักเรียน
 • โครงการสหกรณ์อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
 • Welcome1
 • วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วันสหกรณ์แห่งชาติ
 • รางวัลที่ได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 • แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • big data
 • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
 • Banner ITA
 • Banner App Moac
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  บริการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

  กฎหมายสหกรณ์
  ระบบใบแจ้งเงินเดือน
  เอกสารดาวโหลด
  แบบฟอร์มดาวโหลด
  ร้องเรียน/ร้องทุก
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  ระบบงารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
  นายณัฐพล แป้นนอก
  นายอภิไท มังธานี

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • 2. ขั้นตอนเตรียมการขับเคลื่อนแผนพัฒนานสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
  • 3. ขั้นตอนสู่การปฏิบัติและการติดตามผล
  • 4. ข้อมูลสหกรณ์
  • ขั้นตอนการขอหารือของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  • แนวปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  • แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์
  • 2. ขั้นตอนเตรียมการขับเคลื่อนแผนพัฒนานสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

  • 3. ขั้นตอนสู่การปฏิบัติและการติดตามผล

  • 4. ข้อมูลสหกรณ์

  • ขั้นตอนการขอหารือของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  • แนวปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  • แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  จังหวัดเลย
  สำนักงาน ก.พ.
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สหกรณ์ข้าราชการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  เมนูอื่นๆ

  action plan
  งบทดลอง
  รายงานการประชุม
  ระบบงาน e-project
  ระบบงาน cpd card
  profile สหกรณ์
  profile กลุ่มเกษตรกร
  profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายละเอียดประกอบบัญชี
  คู่มือปฏิบัติงานสำนักงาน
  แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
  ระบบบันทึกแนะนำส่งเสริม
  รายงานผลการแนะนำส่งเสริม
  จัดทำแผนการส่งเสริม
  โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  คู่มือประชาชน
  entry thailand
  YouTube
  Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
  ระบบตรวจการสหกรณ์
  ระบบ cpd e-project traking
  KM กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
  infographic

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

  Copy right All reserve 2023

  รูปภาพ จากเว็บไซต์ Freepik.com , flaticon.com

  BACK TO TOP